Cliëntenonderzoek en Anti Witwassen (KYC/AML) 

Laatste Revisie: 29 November, 2019

Lees dit beleid a.u.b. zorgvuldig door. Door het gebruik te maken van onze diensten ga je akkoord met en ben je gebonden aan onderstaande beleid. Wanneer er wijzigingen plaatsvinden in deze policy zal de datum bovenaan deze pagina gereviseerd worden. Bij belangrijke wijzigingen zullen wij extra notificeren, bijvoorbeeld in de vorm van een e-mail of een bericht op onze blog. Wij raden iedereen die gebruik maakt van onze diensten of onze website bezoekt nadrukkelijk aan ons privacybeleid aandachtig door te lezen.

Samenvatting

SATOS is een crypto valuta broker. De bedrijfsactiviteiten van SATOS bestaan uit het inkopen en verkopen van cryptovaluta tegen traditionele valuta. Op deze activiteiten wordt momenteel nog geen toezicht gehouden door De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten. Toch wilt SATOS voorkomen dat zij zich schuldig maakt aan enige vorm van witwassen en heling. Daartoe heeft het management van SATOS een Know Your Customer procedure en Anti Money Laundering procedure (KYC / AML) ontwikkeld die voldoet aan de eisen van de Europese wet- en regelgeving. In praktijk betekent dit dat wij je in sommige gevallen om persoonlijke gegevens zullen vragen, voordat wij bepaalde diensten kunnen leveren. Dat doen wij niet alleen omdat het in de regels staat, maar ook omdat we de naam van SATOS als betrouwbare partner en het aanzien van cryptovaluta als betaalmiddel hoog willen houden.

Cliëntenonderzoek en Anti Witwassen (KYC/AML)

Het cliëntenonderzoek en het beleid dat door het management van SATOS is opgesteld zorgt ervoor dat SATOS volledig compliant werkt met de Europese en Nederlandse wet- en regelgeving. Tevens zorgen de procedures van SATOS ervoor dat het cliëntenonderzoek up-to-date is met de ontwikkelingen op het internet. Onder de maatregelen die SATOS uitvoert vallen onder andere:

  • Een aangestelde Executive Compliance Officer welke de ervaring en vrijheid heeft om maatregelen op te stellen en uit te voeren en welke volledig verantwoordelijk is voor het AML/KYC beleid;
  • Het monitoren van ontwikkelingen in de wet- en regelgeving omtrent KYC/AML vereisten;
  • Een aanpak die op risicogevoeligheid is gebaseerd (Risk Based Approach);
  • Een systeem dat automatisch abnormaliteiten detecteert en onder de aandacht brengt bij SATOS personeel;
  • Training van personeel op het gebied van de wet- en regelgeving en het omgaan met klanten.

Het cliëntenonderzoek wordt afgestemd op de risicogevoeligheid van het type cliënt, de zakelijke relatie, het product of het risico op witwassen of financiering van terrorisme. In alle gevallen geldt dat, als het risicoprofiel hoog is of SATOS twijfelt aan de betrouwbaarheid van de verkregen gegevens, er op dat risico gebaseerde en adequate maatregelen moeten worden getroffen om te verifiëren of de verkregen informatie juist is. In dat geval is sprake van een ‘verscherpt cliëntenonderzoek’. SATOS staat er vrij in om op ieder moment meer informatie op te vragen en de transactie op te schorten totdat het risico is weggenomen.

Status cryptovaluta

De afgelopen decennia heeft de Europese en Nederlandse wetgever veel aandacht besteed aan het tegengaan van witwassen. Witwassen is – kort gezegd – het inbrengen van opbrengsten van criminele herkomst in het legale circuit. De aanpak van witwassen wordt door de overheid van groot belang geacht voor een stabiel en integer financieel stelsel en voor een effectieve bestrijding van allerlei vormen van criminaliteit. Of SATOS strafbaar kan handelen als zij cryptovaluta ontvangt en wisselt tegen geld, is afhankelijk van de vraag of cryptovaluta kunnen worden witgewassen of geheeld. Ten aanzien van cryptovaluta kan er discussie bestaan over de vraag of cryptovaluta als ‘voorwerp’ of ‘goed’ kwalificeert. De Hoge Raad heeft al geoordeeld dat een virtueel amulet en masker in een online spel (Runescape) als ‘goed’ kunnen kwalificeren in het kader van diefstal. De Hoge Raad achtte het van belang dat de virtuele objecten vatbaar zijn voor feitelijke en exclusieve heerschappij en een reële waarde vertegenwoordigen voor gebruikers. Dat deze objecten virtueel bestaan en zijn terug te voeren op ‘bits en bytes’ stond daar niet aan in de weg. Nu de wetgever met het begrip ‘voorwerp’ meer beoogt te omvatten dan goederen, ligt de conclusie voor de hand dat dergelijke ‘virtuele goederen’ kunnen worden witgewassen. In lijn daarmee oordeelde de Rechtbank Rotterdam in 2014 dat bitcoins kunnen worden witgewassen. Ook in de wetsgeschiedenis zijn aanwijzingen te vinden dat het begrip ‘goed’ in het strafrecht ruim moet worden geïnterpreteerd. Tegen deze achtergrond is het zeer aannemelijk dat cryptovaluta in het strafrecht zal worden aangemerkt als goed of voorwerp dat (onder meer) kan worden gestolen, geheeld en witgewassen.

Als je vragen hebt over KYC / AML neem dan contact met ons op via ons contactformulier.