Algemene Voorwaarden

Laatste Update: 29 November, 2019

Voordat je aan de slag kunt bij SATOS moet je akkoord gaan met onze algemene voorwaarden. Niet omdat we ons willen verschuilen achter een berg tekst en spelregels, maar omdat we het belangrijk vinden dat je precies weet wat je van ons kunt verwachten. Bij een product zoals bitcoin zijn soms grote sommen geld gemoeid. Daarom is het belangrijk dat we precies weten wat we aan elkaar hebben.

Om zeker te weten dat iedereen onze algemene voorwaarden leest stellen we je bij elke bestelling opnieuw de vraag: “ga je akkoord met onze algemene voorwaarden?”. Dit doen we meestal in de vorm van een zogeheten “checkbox” die je moet aanvinken voordat je ons bestelproces kunt doorlopen. Vrij eenvoudig.

Om je tijd te besparen hebben we onze juristen gevraagd om de algemene voorwaarden simpel en duidelijk te verwoorden. Dus, gewoon in het Nederlands zonder te veel moeilijke termen en vakjargon.

Laten we beginnen. Pak een kop koffie of thee en neem even de tijd om deze pagina verder te bestuderen. Tijd om iets serieuzer te worden in ons taalgebruik.

O ja, mocht je na het lezen van onderstaande voorwaarden nog vragen hebben, stel deze dan gerust via onze live chat, e-mail of telefoon.

Wijzigingen in de voorwaarden

Wanneer er wijzigingen plaatsvinden in deze voorwaarden zal de datum bovenaan deze pagina gereviseerd worden. Bij belangrijke wijzigingen zullen we je extra notificeren, bijvoorbeeld in de vorm van een e-mail of een bericht op onze blog. Verder raden we iedereen die gebruik maakt van onze website en diensten aan om ook ons privacybeleid aandachtig door te lezen.

Definities

1. “Cryptovaluta” een digitale eenheid die een waarde vertegenwoordigd. Deze worden elders ook wel digitale valuta, tokens of credits genoemd.

2. “Cryptovaluta-adres” is een adres dat je kan vergelijken met een bankrekeningnummer, maar in dit geval voor cryptovaluta.

3. “Miner(s)” computers die door personen of bedrijven ingezet worden om tegen een vergoeding cryptocurrency-transacties te controleren.

4. “Relatie of koper” “hiermee wordt jij als gebruiker van onze website bedoeld.

De voorwaarden

 1. SATOS verplicht al haar klanten een eenmalig verificatieproces te doorlopen. Bestellingen worden pas geleverd wanneer dit proces voltooid is. Je kunt de koop/verkoop overeenkomst in de tussentijd in geen enkel geval ontbinden.
 2. SATOS kent een KYC/AML beleid en voert cliëntenonderzoeken uit. SATOS kan relaties met veel en/of grote transacties om aanvullende informatie en documentatie vragen. SATOS heeft hierbij het recht transacties op te schorten.
 3. Voltooide transacties zijn in alle gevallen definitief en niet omkeerbaar.
 4. Je verklaart af te zien van je wettelijke bedenktijd. Je hebt geen recht op ontbinding van de overeenkomst, nu de prijs van cryptovaluta gebonden is aan schommelingen op de financiële markt. SATOS heeft daarop geen invloed. Geplaatste en/of uitbetaalde orders zijn daarom definitief en niet door jou omkeerbaar.
 5. SATOS behoudt zich het recht voor om geplaatste en betaalde orders te allen tijde op te schorten of te annuleren totdat deze orders door SATOS zijn afgerond. SATOS is niet aansprakelijk voor enige schade die hierdoor wordt veroorzaakt.
 6. Wanneer bedragen teruggestort worden op onze rekening of wij gelden retour naar jou moeten sturen, bijvoorbeeld door het invullen van foutieve gegevens (IBAN, rekeninghouder) of fraude is SATOS gerechtigd om naar eigen inzicht kosten in rekening te brengen.
 7. Indien er bij SATOS enig vermoeden van fraude of misbruik ontstaat, behoudt SATOS zich het recht voor om transacties op te schorten totdat de legitimiteit van de transactie is geverifieerd. SATOS behoudt zich tevens het recht voor om eventuele kosten door te berekenen.
 8. Zowel relatie als SATOS dient te handelen conform alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving omtrent maar niet beperkt tot cryptovaluta en ontvangen gelden.
 9. Indien je niet in Nederland woont of verblijft, dien je jezelf niet alleen aan de Nederlandse wet- en regelgeving te houden maar dien je jezelf ten alle tijde eveneens te houden aan de voor jou geldende wet- en regelgeving in het land waar je woont of verblijft.
 10. Je bent je ervan bewust dat de waarde van cryptovaluta sterk kan fluctueren en je geen garantie hebt op het stijgen noch behouden van de waarde van de door jou in bezit zijnde of te bezitten cryptovaluta.
 11. Bij het kopen of verkopen van cryptovaluta verklaar je 18 jaar of ouder te zijn of heb je toestemming van een ouder of voogd.
 12. Relatie zal te allen tijde de volle waarheid spreken en verklaren en is eigenaar of gemachtigd van of voor het door haar opgegeven rekeningnummer.
 13. Het rekeningnummer dat gebruikt wordt voor de verwerking en/of betaling van de order dient op persoonlijke naam te staan of op een bedrijfsnaam waarvoor jij handelingsbevoegd bent.
 14. Je verklaart de uiteindelijke belanghebbende (UBO) te zijn van de (crypto)valuta die gebruikt wordt in de handelsrelatie met SATOS. Als dit niet het geval is dien je dit altijd voorafgaand aan de transactie aan te geven.
 15. Transacties met SATOS betreffen digitale goederen zonder vaste waarde. De te hanteren koers bij een handelstransactie wordt ten tijde van de transactie vastgesteld door SATOS. Deze koers is eenmalig, en na afloop van de transactie kan hier geen beroep meer op gedaan worden.
 16. SATOS heeft geen invloed op de verdere afhandeling en verwerkingstijd van transacties door het (cryptovaluta)netwerk en de miners.
 17. Je verzendt de (crypto)valuta naar een door SATOS opgegeven bestemming. Nadat de (crypto)valuta door SATOS zijn ontvangen gaat SATOS over tot uitbetaling. Uitbetalingen voor cryptovaluta voert SATOS pas uit zodra alle cryptovaluta ontvangen zijn en door het netwerk bevestigd zijn. Indien het aantal (crypto)valuta afwijkt zal SATOS de uit te betalen tegenwaarde aanpassen. In het geval dat je meer (crypto)valuta gestuurd hebt dan het aantal van je order, kan de koers door SATOS herberekend worden op basis van het ontvangen aantal.
 18. Cryptovaluta dienen binnen de gestelde tijdsduur op de transactiepagina door SATOS ontvangen te zijn. Indien de cryptovaluta later ontvangen wordt, berekent SATOS een koers van het moment van ontvangen (de actuele koers).
 19. Betalingen voor cryptovaluta dienen binnen de op de transactiepagina aangegeven termijn afgerond te zijn. Indien de betaling later wordt afgerond, kan SATOS een nieuwe koers berekenen van het moment van afronden van de betaling (de actuele koers).
 20. Indien je meer betaald hebt dan het bedrag van je order zal de koers door SATOS herberekend worden op basis van het ontvangen bedrag
 21. Uitbetalingen worden iedere werkdag uitgevoerd nadat de tegenwaarde ontvangen is. SATOS kan niet aansprakelijk gehouden worden voor de verwerkingstijd van banken of vertragingen in uitbetaling.
 22. Indien geen uitbetaling plaats kan vinden door het niet naleven van deze voorwaarden, worden cryptovaluta ter waarde van het uit te betalen bedrag geretourneerd volgens de SATOS-aankoopprijs op het moment van retourneren.
 23. Het (cryptovaluta-)adres dat gebruikt wordt bij het handelen heb je in eigen bezit. Het is niet toegestaan betalingen direct aan derden te verrichten. Vul je toch het (cryptovaluta-)adres van iemand anders in, dan is dit geheel op eigen risico. SATOS behoudt zich het recht voor om dergelijke transacties te blokkeren en eventuele kosten door te berekenen.
 24. De relatie kan aansprakelijk gehouden worden voor schade geleden als gevolg van het verstrekken van onjuiste informatie. Het aanleveren en invoeren van de juiste gegevens (denk aan jouw cryptovaluta-adres of betaalgegevens) is je eigen verantwoordelijkheid.
 25. Je verklaart door het akkoord gaan met deze voorwaarden dat de aangeboden (crypto)valuta op legitieme manier zijn verkregen en je geen vermoeden en/of kennis hebt van een mogelijk illegaal verleden van de (crypto)valuta.
 26. Eventuele gekregen informatie of adviezen van medewerkers, zowel telefonisch, per e-mail of persoonlijk zijn vrijblijvend informatief en je kunt hier geen enkele rechten of aansprakelijkheid aan ontlenen. SATOS is niet aansprakelijk voor eventueel geleden of te lijden schade als gevolg van deze informatie of adviezen.
 27. SATOS biedt geen enkele garantie voor het later kunnen terugkopen van jouw cryptovaluta of het bedrag dat je er eventueel voor terugkrijgt.
 28. Je bent zelf verantwoordelijk voor het veilig opslaan van cryptovaluta. SATOS is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van gestolen of vermiste cryptovaluta.
 29. Aanbiedingen door SATOS zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van fouten, hier kunnen geen rechten aan ontleend worden.
 30. SATOS stelt zich niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van het overtreden van het in deze algemene voorwaarden gestelde.
 31. SATOS is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van het misbruik van verkregen persoonsgegevens of (crypto)valuta indien deze verkregen zijn door middel van e-mail accounts van de relatie welke niet beveiligd waren of gehackt zijn.
 32. In bepaalde gevallen delen wij gegevens met overheden of financiële instellingen. We doen dit alleen wanneer we een vermoeden hebben van fraude, terrorismefinanciering, witwassen, vals spel of wanneer we wettelijk verplicht zijn dit te delen.
 33. SATOS probeert zo veel mogelijk fraude en/of witwassen te voorkomen. SATOS is te allen tijde naar eigen inzicht gerechtigd om alle handelsactiviteiten met de relatie te beëindigen. Wanneer er een vermoeden bestaat van het in strijd zijn met de algemene voorwaarden of wet en regelgeving, is SATOS gerechtigd passende maatregelen te nemen.
 34. Alle diensten en producten van SATOS vallen onder de Nederlandse wet en regelgeving.